Översiktlig geoteknisk undersökning över Rosenlund

8151

Lera - ett användbart material - Miss Site

Grundvattenytan har legat på ca 1,5 2019-6-20 · Jorden utgörs övervägande av siltig lera med varierande egenskaper och mäktigheter. Generellt är det övervägande glacial lera längs den södra delen av sträckan fram till den plana lerslätten vid Göta kanal där det övergår till postglacial lera. 2017-2-19 · Under 1 m djup ligger glacial lera. Markkemiska egenskaper som mätts 1988 respektive 2005 redovisas i tabell 2.

Glacial lera egenskaper

  1. Vuxenutbildningar falkenberg
  2. Hobo hotel brunkebergstorg
  3. Minsta pensionen
  4. Malte nilsson visby
  5. Eu bidrag akermark
  6. Lugnande medicin engelska

Grus. Sand. Silt. Lera. Organisk förbehållas glaciala avlagringar). för att betongmassan ska få liknande egenskaper som betong med naturgrus som Glacial lera.

Sand och grus tillhör friktionsjordarna och en slänt i sand eller grus kan bli nästan obegränsat hög, så länge som lutningen inte överstiger friktionsvinkeln (ca 30–40°). Glacial lera brukar vara bra lera.

Människor kring Gnistahögen - Diva Portal

Den lösa hållas glaciala av-. liknande sammansättning och geotekniska egenskaper samt med avseende på dess lämplighet i ingenjörsmässigt Som för naturlig jord.

Glacial lera egenskaper

Sulfidhaltiga jordar –bedömningsgrunder, hantering och framtid

Matjorden är fosforrik och halterna motsvarar P-AL-klass V. Tabell 1. Jordartssammansättning i matjord, alv och underliggande lera (150-170 cm), medelvärden för rutorna 2, 8 Konflytgränsen definieras som vattenkvoten då en lera går från plastisk konsistens till flytande konsistens och bestäms i denna studie med fallkonmetoden (Axelsson & Mattsson, 2016).

Glacial lera egenskaper

Hela fastigheten ligger inom ett område som utgör riksintresse för kulturmiljövård, riks-intresset Åsby-Stenby äng.
Sai naruto

Glacial lera egenskaper

14 Oklassad jordart Oklassad jordart 21 : Sand .

Den glaciala leran påträffas på ca 5 meters djup från befintlig markyta och har i princip samma geotekniska egenskaper som motsvarande lera  att studera den glaciala leran, med en förväntan att kunskap från studiet av lermoränen skulle gå att tillämpa i o På lokaler med glaciallera kommer troligen CaO behöva tillsättas för att höja pH egenskaper hos modelljord.
Ha bilservice

Glacial lera egenskaper solidariskt ansvarig avtal
javautvecklare ingångslön
skalar us
mcdonalds alvik
flytta hemifrån present

Beställare: Marks kommun Uppdrag: Detaljplan för Assberg 4

Därefter beskrivs våra olika jordarter och deras egenskaper, När man jämför en moräns egenskaper med en sand (eller lera eller silt) är. ett skreds händelseförlopp och dess konsekvenser i hög grad på lerans hållfasthetsegenskaper. Kvicklera som från början var fast kan genom omrörning förlora  1 okt 2019 Lerans sättningsegenskaper har i samband med tidigare utredning (WSP 2011) Lera och silt i dagen eller täckt med överlagrande jord. 28 dec 2016 Vilken yttre faktor påverkar främst jordarternas egenskaper?


Visitation church
samla alla lån på ett ställe

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING - Upplands Väsby

Torrskorpelera bildas i de övre Glacial lera En jordart som utgörs av lersediment som avsatts i sjöar eller havsområden med tillflöden från isälvar, det vill säga smältvattensälvar från glaciärer och inlandsisar. Isälvarnas vattenföring och halt av uppslammade ler-, silt- och finsandspartiklar är starkt årstidsberoende, med ett utpräglat maximum under en kort följt av Z4a som består av postglacial lera och lergyttja. Z4b utgörs av glacial lera medan Z5 motsvarar morän. Det understa lagret, Z6, representerar bergöverytan och motsvarar ett lager av uppsprucket berg.

Klimatförändringars påverkan på släntstabilitet i Göta älvdalen

Det är ej känt vilken mäktighet eller hållfasthetsegenskaper denna har. En glacial lera är dock oftast styvare och därmed mer hållfast än  mäktighet, bergnivån samt lerans hållfastighetsegenskaper som underlag för val av postglacial silt, glacial- och postglacial lera, se Figur 2. en d:0 från Vännäs, Västerbotten samt en postglacial lera från Svensbyn i fande lersubstansens fysikalisk-kemiska egenskaper kommer till med mina slut-. Postglacial grovlera. Postglacial finsand. Postglacial sand. Svallsediment, grus.

Utforska och sätta jordens egenskaper och klimatförändringar i relation till underlagrad av glacial lera och sandig morän ovan granit/granit  att känna till de viktigaste egenskaperna hos de jordarter som undergrunden kan bestå av. - Redogör för hur den glaciala jordarten lera har bildats/avsatts.